Rüyada “Arazi ve Arsa” Görmek

Arazi ve Arsa
Rüyada Arazi ve Arsa Görmek ne anlama gelir? Rüya görülen arsa, arazi, tarla ile alakalı rüyalarınız nasıl tabir edilir? Arsa ve Arazi eş ile tabir olunur.
Rüyanın Tabiri : neye işarettir? , ne demek , manası , anlamı ne demektir?

RUYADA ARAZİ VE ARSA: Dânyal (a.s.) buyurmuştur ki: Arsa veya arazi görmek, eş ile tabir olunur. Bir arazi satın aldığını gören kimse, Bekâr ise evlenir. Sâhip olduğu tarla ve araziyi sattığını gören kimse, eşini bırakır. Arazisinin verimli olduğunu gören kimsenin evlât ve to­runları çok olur. Arazisinde bir şey bitmediğini gören kimsenin eşi kı­sır olur.

İbni Şirin (r.a.) demiştir ki: Rüyada Kendisini geniş bir susuz, bitkisiz, kıraç büyük ova ve çöllerde gören kimse, yolculuğa gider. Toprağı kazıp yediğini gören kimse, para, altın, sermaye veya ticaret malı bulur. Kuyu ve sığınak gibi bir şey yapmak için yeryüzünü kazdığını gören kimse, hile ile para kazanır. Kendisini yeryüzü’nün yuttu­ğunu, yere geçtiğini gören kimse, belâ ve büyük bir felâkete, üzüntü ve kedere uğrar veya eşi yüzünden malını kaybeder. Geniş bir sahadan dar bir sahaya gittiğini gören kimse, İslâm’dan küfre geçer.

Câbir’ül Mağribi (r.a.) demiştir ki: Ayaklarının altında yeryüzü­nün toplandığını yâni büzülüp daraldığını gören kimsenin ömrü sona ermiştir. Yeryüzünün altında titrediğini gören kimse, korku ve şaşkın­lığa düşer. Gözünün gördüğü kadar geniş bir araziye sâhip olduğunu gören kimsenin halk içinde değeri, îtibâr, kariyer, makam ve mevkiisi çok olur. Böyle bir arsa satın aldığını gören kimse, zengin ve kısır olan bir kadınla evlenir. Geniş fakat bilmediği bir araziye sâhip olduğunu gören kimse, Dünyalığa kavuşur, bütün isteyip de ulaşamadığı arzula­rını elde eder, veya bir yabancı kadın ile evlenir, veya eline ganimet ge­çer.

Rüyada Arsada Oturduğunu görmek

Arsa üstünde oturduğunu gören kimse, değeri ve derecesi yükselir. Yere bir şeyle vurduğunu gören kimse, erzak temin etmek için yolculuk eder.

Rüyada Arsa veya Arazi Sattığını görmek

Rüyada Bir arsa yada arazi yeri sattığını görmek, veya diğer bir yere çıktığını gören kimse, eğer hasta ise, vefat eder, eğer zengin ise, fakir olur. Yerden avuç avuç toprak alıp yediğini gören kimsenin malı çok olur. Yolda gider iken arazinin bitip yolun kısaldığını görmek, iyi değildir, vefatına işarettir. Arazisinin toplanıp önüne geldiğini görmek, uzun hayata işarettir.

Rüya Ekilmiş Yeşermiş Arsa Görmek

Ekilmiş ve yeşermiş araziden çıkıp kurak ve bozkır araziye girdiğini gören kimse, sünneti terk ederek günahkar insanların arasına yönelir. Bir yerden çıkıp ayrı bir yere giren bir mekandan diğer mekana intikal eder. Arazisinden çıkmak istediğini veya bırakıp sattığını gören kimse, malını elinden çıkarır, veya eşini boşar, veya anasından ayrılır. Çıktığı araziye geri döndüğünü gören kimse, elinden çıkardığı malı tekrar alır, boşadığı eşiyle nikâh yeniler, ayrıldığı annesiyle barışır.

Rüyada Tarlada Yürümek

Rüyada tarlada yürüğünü görmek, Bir tarladan di­ğer tarlaya geçerek yürüdüğünü gören kimsenin bir memleketten di­ğer memlekete yolculuğu devam eder. Yer üzerine çömelmekte hayır yoktur. Diğer bir rivâyete göre yere büyük abdest bozmak mal sahibi olmaya işarettir. Yere yatıp yuvarlanmak iyi değildir. Diğer bir rivâyet göre üstüne başına toz ve toprak bulaşmak kazançtır.

Rüyada Arsa Görmek

Bazıları dediler ki: Bir arsa görmek ve bu arsanın üzerinde köprü görmek, dört şey ile tabir olunur: Büyük makam ve şeref sâhibi bir adam, iyilik, maddi menfaat ve yardımlaşma, din ve Dünya, korunmak ve güven.

Rüyada Arsa veya Tarla Sulamak

Bir tarlayı suladığını gören kimse, para, altın, sermaye veya ticaret malı elde eder, veya Bekâr ise evlenir. Sâhip olduğu tarlayı sel bastığını gören kimse, hükmen eşinden ayrılır. Birçok çukurlarla dolu tarlası olduğu­nu gören kimse, bozguncu, hile, yalan ve numarası çok olan süslü bir kadın ile evle nir. Tarlasının toprağından kerpiç veya tuğla yaptığını gö­ren kimse, helâl mal kazanmak için bir işte çalışır.

Rüyada Arazi Görmek

İmâmı Nablûsi (r.a.) şöyle buyuruyor ki: Rüyada görülen arsa ve arazi, kıymetine göre tâbir olunur. Rüyada Arazi görmek, Üzerinden geçilen sâhibsiz ve boş arazi, oradan gelip gitmeleri devamlı olan tüccar, işçi ve talebe ta­şıyanlar, sürü sâhibi ve satıcı gibi adamlara nisbet ile tâbir olunur. Bu arazideki yolların aşikâr ve doğru olması, taşlık ve engel olmaması ve­ya bunlarla dolu olması, nisbet olunan adamların kazanç ve işlerinin kolaylık veya zorluğuna göre, üzüntü ve kederlerinin dağılması veya artmasına tâbir edilip, yorumlanır.

Rüyada Düz Arazi görmek

Arazi düz ve engelsiz ise, iyi, engelli, taşlık, yolları eğri büğrü ise, iyi değildir. Sahibi belli olan arazi veya onu satın alarak, veraset ve kiralama gibi bir sûrede kullanan kimseden nisbet olunduğundan arazide görül Ecek iyi ve kötü, fazla ve eksik sâhibine kolaylık ve zahmet, kâr ve zarar ile tâbir edilir.

Arazi ve tarla rüyâsı ana, evlât, eş, ortak, varis, ev, araba ve hizmetçi gibi sâhip olduğu insanlar, minder ve yatak gibi mefruşat, günah işlenen yerler ve diğer yerlerle tâbir edilir. Rüyanın şekli ve zamanı nazarı dikkate alınarak bunlardan birine nisbet edilir. Bâzıları arazi rüyâsı hiç bir sırrı sakla­mayan ara bozucu bir kadına tâbir edilip, yorumlanır demişler ve bâzıları da ilim ve hikmet, fesahat ve belâğat ve iddialı konuşmalara tâbir edilip, yorumlanır demişlerdir. Rüyâda yeryüzü’nün Arazinin yarıldığını gör­mek, o memlekette haram yemek ve kötülüğün yayılmasına, küçük çocukların veya yeni yetişen neslin dini kural ve kâideleri önemsemeyip hırıstiyanların yaşantısına özenmelerine, müslümanlarla gayrimüs­limlerin birçok konularda birbirlerine benzemelerine yorumlanıp tâ­bir edilir..

Rüyada Tarla Görmek

Rüyada tarla görmek ne anlama gelir? Diğer bir rivâyete göre, tarlanın, büyümesi bereketli mahsu­le delâlettir. Küçük bir tarlanın büyümüş ve genişlemiş olduğunu gör­mek, mahkum olanların kurtulmasına, hâmile kadının kolaylık ve ha­yır ile doğurmasına, sâhibinin rızkının genişlemesine, bitkinin bitme­diği bir yere sâhip olduğunu görmek, fakir veya kısır bir kadın ile ev­liliğe tâbir edilip, yorumlanır.

Rüyada Tarlaya Sahip olmak

Bir tarlaya sâhib olduğunu gören kimse, eğer bekâr ise, evlenir, evlâdı yoksa ölür, biriyle şirket kurar, bir insana malını, sırrını emânet eder, miras yer, bir ev, araba satın alır veya sü­rekli çalışacak bir hizmetçi ile anlaşır. Herkes kendi değer ve lâyık ol­duğu dereceye göre tâbir eder. Bu rüyânın sahibi lâyık ise, en büyük makama geçer. Eğer hasta ise, şifâ bulur. Eğer bu sâhip olduğunu gör­düğü arazi geniş, güzel ve temiz ise, yaptığı şeyden hayır görür. Eğer o yerde birtakım pislikler, kuru kemikler veya çer çöp varsa yaptığı şey­den hayır göremez. Toprağın kendisine söz söylediğini gören kimse, şiddete düşer, uydurma sözler duyar, sakladığı sırrı aşikâr olur.

Rüyada Arsa Ölçmek

Rüyada gözüyle veya bir ölçme cihazıyla arsa ölçtüğünün görmek Rüya sahibinin karşısına çok iyi düzgün nitelikte, kendi gönlü hem de kendi güzel olan bir kimseyle birlikte olmaya bununla dışarı çıkacağına işaret eder.

Rüyâ­da yeryüzü’nün sallandığını görmek, eşinin düşük yapmasına, bekâr ise, acı bir haber ile üzüntü duyacağı bir şeyin olmasına, yeryüzü’nün çöküp üzerinde onların battığını görmek, asilere ve isyana, kibir ve ita­atten gaflete, altında yeryüzü’nün toplandığını görmek, işinin bozulmasına, eşini terke, memursa görevinden alınacağına veya sür­güne gönderileceğine, yeryüzü’nün bakır, demir ve taş gibi bir mâde­ne dönüştüğünü görmek, hâmilenin güç doğum yapmasına, rüyâ sâhi­binin bir sanatı terk edip diğerine başlamasına, Diğer bir rivâyete göre kâr etmesine veya bir mâden bulmasına, kendini toprak olmuş gör­mek, halk arasında kadrinin yükselmesine, veya kendisini terbiye et­mesine ve kendisinin isteklerini reddetmeye tâbir edilip, yorumlanır.

Rüyada Yeryüzü ve Arsa, Tarla, Arazi görmek ile alakalı yorumlar

Rüyada Arsa veya Araziyi Arkasına yüklenip bunda ağırlık bulmadığını görmek, diğer birinin hile edip veya haksızlıkla veya zorla arazisini almaya veya yeryüzünde hükmünü yürüten bir zorba olmaya, Diğer bir rivâyete gö­re hasırcı veya dokumacı olmaya tabir edilip, yorumlanır. Toprağı yediğini görmek, ziraatçılık yapmaktan fayda görmeye, bir görüşe göre üzerinde oturduğu veya dayandığı şeyleri satıp yemeye, yerin yarılarak kendini yuttuğunu görmek, utanıp şaşırmaya, geçim sağlamakta güçlük çekmeye, Diğer bir rivayete göre yolculuğa gitmeye veya tutuklanmaya, hapise girip mahkûm olmaya tâbir edilip, yorumlanır.

Rüyada Arazi ve Arsadaki Yerin yarıldığını görmek, ve bir hayvan çıkıp halk ile konuştuğunu gören kimse, acayip bir iş iş­ler ve halk ona hayret eder. Diğer bir rivâyete göre rüyâ sâhibinin ece­li yaklaşmıştır. Bir görüşe’göre rüyâ sâhibi imanı güçlü değildir. Arazi­yi kazdığını gören kimse, hasta ise, veya hastası varsa vefât eder. Bir in­sanı sokmak için bir yeri kazdığını gören kimse, birine hile düşünür. Arazide su yolu kazdığını gören kimse, geçimi için bir işte çalışır. Bu kazma işini tamamlayıp suyu akıttığını gören kimse, teşeğer bekâr ise,üs ettiği işte zorlukları atlatıp başarılı olur. Yere bir çukur kazdığını gören kimse, eşini bırakır.

Rüyada Arazi veya arsada, tarlada çukur görmek; Bir çukurun kenarında durup içine girmediğini gören kimse, eşiyle kavga edip sonra barışır. Bir çukurda olup oradan çıktığını gören kimse, hasta ise, şifâ bulur, haklı veya haksız ye­re girdiği cezaevinde cezasını çekmekte bulunan kimse ise, kurtulur, sıkıntıda ise, genişliğe çıkar. Bir çukurda olup kendini kurtarmaları için çağırdığı hâlde yardım bulamadığını gören kimse, vefât edip kab­re girer. Araziyi teftiş ve kontrol ettiğini gören kimse, Dünya işleri ile meşgul olur. Arazinin kendisiyle konuştuğunu gören kimse, çok yaşar.

Rüyada Arazi üzerinde veya kıyısında bir kanal kazdığını görmek; Rüyayı gören kimse, halka iyilik etmekle onları memnun eder. Bir rivâyete göre büyük bir maka­ma geçer. Bir köprü binâ ettiğini gören kimse, dininde güçlü olur. Bir köprüyü yıktığını gören kimse, dinini yıkar. Rüyada gördüğünüz Arsa, Arazi, Tarla ile alakalı tüm rüyalarınızın yorumlarının ve manalarının yer aldığı bu sayfamızda, sizler için rüyalarınızın İslami ve dini rüya yorumlarını sunduk. Diyanet Rüya yorumları ve tabirleri içeren, rüya sözlüğü sitemiz’de Türkiye’nin en iyi rüya tabirleri sitesinin sunduğu bu hizmetlerden memnun olmanızı temenni ederiz.

İslami ve Dini Rüya Yorumları ’da ziyaret edebilir veya Facebook sayfamızı takip edebilirsiniz.

Rüyanı Anlat yorumlansın.

 

Rüyanızı Yazın Yorumlayalım

Yorumlar

 1. ahmet kılıç dedi ki:

  birinci rüyamda yüksek bir taş madeninden blok taşlar koparıp yuvarladım yanımda bir arkadaşım vardı ikimiz be4raber blok taşları yuvarladık

  ikinci rüyamda tarlamın çok değerlendiğini gördüm ve tarlanın derinlerinden küçük çakıl taşları gibi değerli taşlar çıktığını gördüm

 2. ahmet kılıç dedi ki:

  birinci rüyamda yüksek bir taş madeninden blok taşlar koparıp yuvarladım yanımda bir arkadaşım vardı ikimiz be4raber blok taşları yuvarladık

  ikinci rüyamda tarlamın çok değerlendiğini gördüm ve tarlanın derinlerinden küçük çakıl taşları gibi değerli taşlar çıktığını gördüm

  Cevaplarınızı bekliyorum teşekkürler

 3. Ceylan dedi ki:

  Ruyamda bir arsiymis kepce o arazide geçerken toprağı kazıyarak geçiyor çukur değil bizidide görmüyor toprak bogazimiza kadar geliyor.

Türkiye'nin En iyi Medyum Hocası - Medyumlar - Medyum hoca