Rüyada “Baş” Görmek

Baş
Rüyada Baş görmek ile alakalı tabirler. Rüyada kafa, kelle, baş görmek ile alakalı ayrıntılı yorumlar, Rüyada baş Yakın çevreden gelecek hayra alamettir.

RUYADA BAŞ: Danyal (a.s.) buyurmuştur ki: Rüyada baş görmek, yakın çevresi veya kendi milletinin büyüklerinden gelecek hayır ile tabir edilip, yorumlanır. Rüyada Baş genel olarak hayır ile tabir olunur.

İslami Tabiri: Câferi Sâdık radıyallâhü anh demiştir ki: Rüyada baş görmek, on iki suretle tabir olunur: Bir cemaatin reisi ve büyüğü, anne,baba, imam, emir, âlim, para, altın, sermaye veya ticaret malı, evlat ve hanım. Başını tandıra soktuğunu gören kimse, kendisine faydası olmayacak adamlarla arkadaşlık eder. Başın büyük görünmesi; rüya görenin babasının kıymetinin ve şanının artmasına işarettir. İki-üç başlı olduğunu görmek; zafere ve selâmete delalet eder. Fakir ise zenginliğe, zengin ise; hayırlı evlada sahip olur. Bekar ise evlenir. Ve muradına erer. Başını açık görmek; isyan ve günaha delalet eder.

Başını eğik görmek; hata ve günaha ve bunlardan pişmanlığa işarettir. Başının küçüldüğünü gören; akıllı ise cahil olur, bilgin ise ahmak olur. Başkan ise; başkanlıktan azlolunur. Elinde bir insan başı bulunduğunu görmek; kıymetli bir şeye kavuştuğuna delalet eder. Başının aslan başına dönüştüğünü gören mülke naîl olur. Köpek, eşek veya at başına dönüşmüş ise; rüyayı gören güçsüzlüğe ve meşakkate düşer. Başı kesilse ve tekrar alıp yerine koysa; rüyayı gören cihat ve gazada şehit olur.

Başını alıp muhafaza etmişse mala nail olur. Hasta ise şifaya kavuşur. Süngü, mızrak veya bir değnek üzerinde görülen baş; şanlı bir reisliğe işarettir. Başını bir lavanta ile kokulandırma ve bağlamak; gayretinin ciddiyetine işarettir. Başında yara bere görmek; hastalığa işarettir. Elinde birtakım kesilmiş başların olduğunu görmesini insanların ona boyun eğip itaat etmesine işaret eder. Başının kendinden ayrıldığını gören kimsenin geçimi ve hayatını devam ettirdiği sermayesi elinden gider. Başı elinde olduğu halde kendisinin ona baktığını görse, sermayesi, hakkındaki tedbirliliği ne işaret eder.

Bir kimse rüyasında başı ile konuştuğunu görse, ona hayır isabet eder.Elinde bir kesik baş olduğunu görmek, bir büyük kimsenin elinden tutacağına ve ona hayırlı bir haber veya maddi, manevi bir destek maddi menfaat ve yardım kapılarını açacağına yorumlanır.

Diyanet Yorumu: Rüyâ sâhibi görev ve makam sahibi ise, daha büyük bir makama geçer, eğer bunlardan değil ise, izzet ve îtibâr, kariyer, makam ve mevkiisi, ticaret yoluyla malı artar. Boğazı kesilmediği hâlde başının vücu­dundan ayrıldığını gören kimse, lider, başkan, yönetici veya patronun­dan, anne ve babasından veya üstadından ayrılır.

İmam-ı Nablusi Şöyle buyuruyor: Boynu vurulduğunu ve başının ayrıldığını gören kimse, eğer zengin ise, malı artar, fakir ise, zengin olur, borçlu ise, borcunu öder, üzüntü ve kederde, felâket ve belâda ise, bunlardan kurtulur. Rüyada Baş görmek, Hasta ise, şifa bulur, ilâcı olmayan derdi varsa vefât eder ve zahmetten kurtulur.

Başının Vurulduğunu görmek

Boynunun devlet başkanının huzurunda vurulduğunu ve bundan acı ve ağrı duyduğunu gören kimse, büyük günah işler, ondan dolayı cezalandırılır. İnsanın başını görmek, bazan az bir sermaye ile ticaret yapmaya tâbir olunur.

Başının Kesilmesini Görmek

Bâzı rüyâ tâbiri âlimlerine göre: Rüyâda başının kesilmesi tıraş olurken yaralanmaya veya evinin damının çökmesine, tâbir edilip, yorumlanır. Kendi başını elinde tutup ona baktığını gören kimse, malını ve maaşını düşünerek tedbirle kullanır. Başının gittiğini gören kimse, hasta olur veya elinden kıymetli bir malı gider.

Boynunun Vurulduğunu görmek

Ibni ElEşâs (r.a.) demiştir ki: Rüyâda Boynunun vurulduğunu görmek, mal, eşya, para ve altın biriktirmeye nâil olmaktır. Eğer vura­nın kim olduğunu biliyor ise, o kimseden veya onun vasıtasiyle başka kimselerden çok faydaya erer. Kesik başının tekrar cesedine iade olun­duğunu görmek, üç türlü tâbir olunur. Kayıp malın bulunması, ayrıl­dığı reis veya anne ve babasınıne kavuşmak, şehâdete nâil olmak.

Kesik Baş ile konuşmak

Bir kesik baş ile konuştuğunu gören büyük hayra kavuşur. Önünde koşan bir kesik başı tutmak üzere arkasından koştuğunu gören kimse, ka­zanç arkasından koşuyor demektir. Eğer kaçan başa yetişir ise, para, al­tın, sermaye veya ticaret malı elinden gider.

Kesik Başlar Görmek

Bir belde veya mahallede, bir ev veya kapı önünde bir takım Rüyada kesik başlar görmek, yakın çevresi veya kendi milletinin reislerinin o yere gelip toplanacaklarına tâbir edi­lip, yorumlanır. O kesik başlardan bir şey aldığını veya yediğini gör­mek, oraya toplanacak reislerden iyilik, güzellik ve yardımlaşma, hayır ve menfaat elde etmeye işarettir.

Başının Kemiğini görmek

Bir başın kemiğini veya bir parçasını görmek, halkın ileri gelenlerinden yardım görmeye, bir başı çiğ çiğ ye­diğini görmek, emrinde bulunduğu amirden hayır, iyilik ve yardım görmeye, veya o baş sâhibinin kıymetli parasından yemeye işarettir.

Başını Büyük Görmek

Rüyada başının büyük olduğunu görmek, sermayesi serveti ve parasının artmasına, rüyâ sâhibi halkın reislerinden ve devlet görevlilerinden ise, izzet ve şerefinin yükselmesine halktan ise, herhalde hayra işarettir. Başının se­miz ve büyük olduğunu gören kimse, hayırlara, iyilik, maddi menfaat ve yardım etmek için zorlukları atlatıp başarılı olmaya yorumlanıp tâ­bir edilir.

Başını Küçük Görmek

Rüyada başının küçüldüğünü görmek, malının azalmasına, izzet ve şere­finin düşmesine tâbir edilip, yorumlanır, ikinci bir başı olduğunu gör­mek, beş türlü tâbir olunur: Ömürde uzunluk, işlerinde ve meşgûliyetinde hikmet ve iyi netice almak, bir yakın çevresi veya kendi mille­tinden birisiyle ortaklık, ileri gelenlere yakınlık ve sohbet.

İki başlı olduğunu görmek

Rüyada iki baş görmek, iyi değildir. ikinci bir başı olduğunu görmek, beş türlü tabir olunur: Ömürde uzunluk, işlerinde ve meşguliyetinde hikmet ve iyi netice almak, bir yakın çevresi veya kendi milletinden birisiyle ortaklık, ileri gelenlere yakınlık ve sohbet.

Başını Yarılmış Görmek

Başının yarıldığını, yaralandığını gör­mek, üç çeşit tâbir olunur: Allâhü Tealâ’nın sevgili kulu olması ve sev­mediği hoşlanmadığı kimselere galebe etmeye işarettir. Rüyada Başını Yarılmış görmek, Bu rüyâ sâhibi rüyâda görmüş olduğu başın sâhibi hakkında tâbir olunur.

Tanıdığı bir başla konuşmak

Elinde ayıpsız bir baş olup onunla konuştuğunu görmek, adalet ve insafla hüküm veren hâkim, idareci ve yönetici gibi kimselerle tâbir edilip, yorumlanır, bâzıları da hikmet ve mârifetle yorumlanır dediler.

Elinde Baş Görmek

Elinde bir baş olup bunun düştüğünü görmek, üç sûrede tâ­bir edilir: Mal elde etmeye, memuriyet ve yetkilerin büyümesi, hayret veya tiksinti veren bir iş yapılması.  Eğer Rüyâda görülen başta tiksinti veri­ci bir ayıp var ise, veya kötü söz söyler ise, tâbiri bunun tersinedir. Elinde ikiye yarılmış bir baş olduğunu gören kimsenin anne ve baba­sından biri vefât eder. Eğer yarık birleşir ise, onlardan biri hasta olur ve sonra şifâ bulur.

Rüyada Baş görmek ile alakalı Ulemanın Görüşleri

Câbir’ül Mağribi (r.a.) demiştir ki: Başının fil başı olduğunu rü­yâda gören kimse, eğer eğitimi yeterli, lâyık ve müstehak ise, büyük bir vilâyete yönetici olur, değil ise, hayır, iyilik, maddi menfaat ve yardım görür. Başının deve başı gibi olduğunu gören kimse, câiz olmayan şey­leri yapar, bazan da tembelliğe ve fakirliğe, ahmaklığa ve kendinden aşağı olana boyun eğmeye tâbir edilip, yorumlanır. Başının at başı gi­bi olduğunu gören kimse, devlet başkanı veya makamına vekalet eden­ler tarafından eline nimet, para, altın, sermaye veya ticaret malı geçer. Başının katır veya eşek başı gibi olduğunu gören kimsenin bahtı iyi olur. Başının öküz başı olduğunu görmek, rezilliktir. Başının koyun başı olduğunu görmek, cehalete işarettir. Başının arslan başı olduğunu gören kimse, hükmünde gâlip, düşmana muzaffer olur. Başını hınzır başı gibi olmuş gören kimsenin küfür ehli ve haramlara meyil ve mu­habbeti vardır. Bazı tâbirciler demişlerdir ki: Başının eti yenen hayva­nattan birinin başı gibi olduğunu görmekte sakınca ve zarar yoktur. Eti yenmeyen bir hayvan başına benzediğini görmekte ise, hayır yoktur.

Ebû Sâid’ül-Vaaz (r.a.) diyor ki: Rüyada başını büyük görmek, başın büyümesi şeref ve izzetin artmasına başının küçülmesi ise, bunun aksidir. Başının büyü­düğünü gören kimse, eğer bekâr ise, evlenir. Fakir ise, zengin olur. Eğer zengin ise, evlâdı çoğalır, savaşırsa muzaffer olur. Başını aşağıya doğru eğilmiş görmek, alçalma, küçük düşürülme ile beraber hasar ve zarardır.

Başının camdan olduğunu görmek, mahvii perişan olmasına, başının altın veya gümüşten olduğunu görmek, âile ve yakınları yü­zünden mal sâhibi olmaya, başının kurşun veya kalay’dan olduğunu görmek, işinde ölüm tehlikesi bulunmaya, başının demirden veya taş­tan olduğunu görmek, aşağılık insanlara hizmet etmeye, başının odun­dan olması ecelinin yaklaştığına, toprak ve çamurdan olduğunu gör­mek, haramlardan birini işlemeye tâbir edilip, yorumlanır. Başında bir ateş ışığı olduğunu görmek, iki çeşit tâbir olunur: Kısmet ve memuri­yet, haksızlığa uğramak ve hakaret.

Bâzı rüyâ tâbiri âlimlerine göre: Başın kıymetli bir mâdenden veya bitkiden birine dönüştüğünü görmekte sakınca yoktur, kıymetsiz bir şey ise, iyi değildir.

İsmail ElEşâs (r.a.) demiştir ki: Rüyada başının kuş başı gibi ol­ması yolculuğa tâbir edilip, yorumlanır.

Kirmâni (r.a.) demiştir ki: Rüyada hayvan başı görmek, servet, sermâye, kıymetli bir eşya veya paraya sahip olmakla beraber bir ku­rum, dernek veya işyerinde yöneticiliktir, eğer baş yenir cinsten ise, rüyâ sahibi helal para kazanır, eğer eti yenmez takımdan ise, haram iş­lerden kazanç sağlar. İslami Kaynaklara göre rüyada baş görmek ile alakalı tabirler yapılmıştır. Rüya aleminin en geniş kapsamlı rüya yorumu analizi yapan tek adresi, İslami Rüya Tabirleri sitesidir. Rüyalarınızın yorumları ve manaları burada anlam bulacaktır.

İslami ve Dini Rüya Yorumları ’da ziyaret edebilir veya Facebook sayfamızı takip edebilirsiniz.

Rüyanı Anlat yorumlansın.

 

Rüyanızı Yazın Yorumlayalım

Yorumlar

  1. Başak dedi ki:

    Rüyamda (Allah hayıra çevirsin insaalah) insanlar kafaları kesilerek idam ettiriliyolardi. Hatta babamida idam edeceklerdi sonra benle ablam evden çıktık geri geldik eve sonra bi baktık yerlerde kafaları vücutlarında olmayan birsuru insan. Sonra misafir odasının kapısını açtığımızda babamın bedenini gördük kapıyı hemen kapattım. Babama noldu diye ablamla bakisirken ben bağırıp ağlamaya başladım sonra büyük ablam beni susturdu ve dediki babanın boynunu kesen kişi anneydi o yüzden sert vurmadı sadece boynu biraz kanadı dedi yatak odasında bi baktım babamın boynundan az-cik kan geliyordu. Yorumunuzu bekliyorum. Şimdiden teşekkürler

1 2
Türkiye'nin En iyi Medyum Hocası - Medyumlar - Medyum hoca