Rüyada “Ateş” Görmek

Ateş
Rüyada Ateş görmek, iki türlü tabir edilir. Biri zararlı ateş, diğeri faydalı ateş, ışık vermeyen ateş üzüntü. Faydalı ateş çevresini aydınlatan ateştir.

Ateş ve Kıvılcım İslami: Danyâl (a.s.) buyurmuştur ki: Rüyada dumansız ateş gören kimse, devlet başkanı ve yardımcılarına yakın olur. İşleri açılır çözümü zor, karışık ve güç işleri kolaylaşır. Ebû Sâid’ül-Vaaz (r.a.) demiştir ki: Rüyada ateş iki türlü tabir edilir: Biri zararlı ateş, diğeri faydalı ateş. Rüyada yakıcı ve ışık vermeyen ateş görmek, üzüntü ve bulaşıcı bir hastalığa tabir edilip, yorumlanır. Faydalı ateş çevresini aydınlatan ateştir.

Rüyada Ateşte Yanmadığını Görmek

Rüyâda bir kişinin kendini ateşe attığını fakat yanmadığını gören kimse, hükümet tarafından zulüm görür ve kısa zamanda bu zulüm ortadan kalkar, ada­let hakim olur.

Rüyada Ateşte Yanmak

Eğer Rüyada ateş kendini yakarsa istemeyerek yola gider veya zarara uğrar ya da hasta olur. Bir rivâyete göre büyük bir sıkıntı ve be­lâya düşer. Rüyada Kendini yakan ateş görmek, ateşin kuvvetlendiğini ve içinden büyük ve şiddetli bir çığlık duyması o sıkıntı ve belânın devlet başkanı veya ve­killeri tarafından çıkartılacağına, gördüğü ateşte duman varsa yetim malı yemeye, ateş kıvılcım saçarsa yetim malı sebebiyle anlaşmazlığa ve düşmanlığa tâbir edilip, yorumlanır.

Rüyada Köz Görmek

Rüyada köz görmek veya Elinde köz olduğunu gören kimse, devlet başkanından veya emrinde çalışan kişilerden iyilik, mad­di menfaat ve yardım görür.

Rüyada Ateş atıldığını görmek

Kirmâni (r.a.) demiştir ki: Rüyâda halk üzerine ateş attığını gö­ren kimse, halkın arasına düşmanlık yayar. Bu rüya sahibi düşmanlık ve hasetlik içine düşebilir.

Rüyada İş yeri yandığını görmek

Bir tüccar dükkânından ateş çıkıp yandığını görse halka acımadan malını, parasını veya kıymet­li bir eşyasını çok pahalı satar.

Rüyada Ateşin Kenarında Oturmak

Rüyda ateşin başında yani kenarında oturduğunu görmek, rızık ve bolluktur, bazende kazanç ile yorumlanır. Bir topluluk ile beraber ateşin etrafında oturup zarar görmediğini gören kimse, yiyecek, içecek ve bereketli rızıklara kavuşur, Dünya ve âhiret mutluluğunu el­de eder.

Rüyada Evinin Yanması Ateş düşmesi

Evinde alevlerin yükseldiğini fakat duman çıkmadığını gören kimse, hacca gider. Evinde yangın çıktığını gören kimsenin mallarına yöneticiler ve zorbalar el koyar. Ateşin elbisesini yaktığını gören kimsenin akrabasıyla araları bozulur, esnaf, tüccar, çiftçi veya üretici ise zarar görür çok üzülür. Evine ateş düş­tüğünü gören kimse, düşmanıyla anlaşma yapar. Bu anlaşmadan iki ta­raf da kazançlı çıkar ve kardeş gibi olurlar.

Rüyada Evde Ateş Sönmesi

Bir evde ateşin söndüğünü görmek, o ev sâhibinin ölümüne işarettir. Rüyada görülen evde yanan ateşin sönmesine göre rüyanızın yorumu bu şekilde tabir edilip yorumlanmıştır.

Rüyada Ateş Diyanet yorumu: Cabir’ül Mağribi (r.a.) demiştir ki: Rüyâda gördüğü ateşte alev yoksa düşmanlık ve dâvalaşmaya, eğer alevliyse hastalık yüzünden zor günler yaşar. Yer altından ateş çıktığını ve gökyüzüne doğru yükseldi­ğini görmek, o memleket halkının Cenabı Hakk’a isyan edeceğine işa­rettir. Ateşin genişleyip başka evlere yayıldığını ve zarar meydana gel­mediğini gören kimse, iyilik, maddi menfaat ve yardımlaşma görür, eğer fakir ise, zengin olur.

İsmail El Eş’as (r.a.) demiştir ki: Gökyüzünden yağmur gibi ateş düştüğünü görmek, devlet başkanları ve yakınları tarafından fitne çık­masına, halkın büyük bir belâya düşmesine ve kan dökülmesine tâbir edilip, yorumlanır. O memlekette düşmanlık yayılır, birçok kimse öl­dürülüp savaş çıkacağına tâbir edilip, yorumlanır.

Rüyada Ateş görmek ile Alakalı geniş ve kapsamlı Tabirler

 • Ateş ile oynamak: şakası olmayan ciddi işlere yorumlanır.
 • Ocağındaki ateşin söndüğünü gören kimse, fakir olup geçim sıkıntısı­na düşer.
 • Ateş yakmak: yükselmeye, kendini göstermeye, bazende ispata, kanıta,
 • Ateş söndürmek: hakkında konuşanların ağzının payını vermeye, zafere,
 • Ateş üstünden atlamak: büyük sıkıntı yaşamaya, bunların üstesinden geleceğine,
 • Yangın görmek: bela ve musibetlere karşı emin olmaya, dikkat etmesi,
 • Dumansız Ateş: faydalı ve güzel işlerle ile uğraşmaya, kazanca, mevkiye,
 • Elini ateşe sokmak: istemeden başarısız olacağına, ve sıkıntı çekmeye,
 • Ateş üstünde yürümek: zorlu, ve belalı işlerden sıyrılması gerektiğine,
 • Kıvılcım: faydalı işlere yönelmeye, bazende eline az miktarda para geçmesine,
 • Sönmüş Ateş: yanan ateşin tam tersine yorumlanır, dertlerin zamanla biteceğine,
 • Rüyada ateşte yandığını görmek: günahlardan kurtulmaya, iyi amel için uyarıcı rüya,
 • Ateşin kendini yakmadığını görmek: korunmaya, ve destek görmeye,
 • Evinin yandığını görmek: sıkıntı ve elem çekmesine,
 • İş yerinin yandığını görmek: malının, ticaretinin zayıflamasına,
 • Alev görmek: faydalı ilme yönelmeye, boş işlerden uzak durmaya,
 • Köz görmek: kazanç ve keyif ile tabir edilip yorumlanır.
 • Herhangi bir azasının yandığını görmek: çevresinden laf duymaya üzülmeye,
 • Elbisenin yandığını görmek: adını duyurmak, ve bazende musibet, bela,
 • Alevli olduğu hâlde ışık saçmayan ateş beladır, gamdır.
 • Ateşin ışığı iyilik, maddi menfaat ve yardım etmeye işarettir.
 • Evinde alevlerin yükseldiğini fakat duman çıkmadığını gören kimse, hacca gider.
 • Karanlık bir gecede alevli ve ışıklı ateş gören kim­se, kuvvetli, huzurlu ve şerefli bir hayat yaşar.
 • Rüyâda ateş bulduğunu görmek, bir kimsenin kendisine karşı olan saygısını ifa edeceğini gösterir.
 • Rüyada Ateşe odun atmak, hayırlı bir geçime, ummadık bir yerden gelecek yardıma,
 • Rüyada Ateş harlamak, bir konu için fazla ısrarcı olması aleyhine sonuçlanmasına işaret eder.

 

Rüyada Kıvılcım Görmek

Rüyada kıvılcım şu şekilde yorumlanır. Ateşten kıvılcımlar saçıldığını görmek, devlet başkanının öfke ve hiddetine tâbir edilip, yorumlanır. Saçılan kıvılcımlardan üstü başı yandığını görmek, devlet başkanı veya hükümetin gazabına uğrayıp za­rar görmeye tâbir edilip, yorumlanır. Rüyâda üzerine kıvılcımlar sa­çıldığını gören kimsenin aleyhine kötü sözler söylenir, o sözler rüyâ sahibinin kulağına gelir. Rüyâda görülen çok kıvılcım belâya tâbir edi­lip, yorumlanır.  Bir cemaatin üstüne kıvılcım saçılması, kendi aralarında çı­kacak düşmanlık ve münakaşaya tâbir edilip, yorumlanır. Kıvılcımların düştüğü yeri yaktığını görmek, dedikodu, münakaşa, düşmanlık, savaş ve halkın göreceği zararla tâbir edilir.

Rüyada Ateşin Yoğun Dumanı

Ateş­ten yoğun bir duman çıktığını ve kendinin bu dumanın içinde kaldı­ğını gören kimse, hastalığa tutulur. O yoğun dumanın bulut halinde gökyüzüne yükseldiğini görmek, o memleket halkının devlet başkanından zulüm göreceğine tâbir edilip, yorumlanır. Duman beyaz olur­sa zulüm kısa zamanda sona erer.

Rüyada Ateş Dumanı Görmek

Bazı tâbirciler demişlerdir ki: Rüyâda duman görmek, büyük korku, şiddetli ve kanlı savaşa tâbir edi­lip, yorumlanır. Dumanla beraber alevin de olması belâ, çarpışma ve savaşın daha şiddetli olacağına tâbir edilip, yorumlanır.

Rüyada ısınmak için Ateş yakmak

Isınmak veya başka bir iş için ateş yaktığını gören kimse, şiddetli fakirliğin etkisiyle kalbi katı büyük bir kimseden yardım ister. Rüyada ısınmak için ateş yaktığını görmek, Yaktığı ateşten istifade ederse dilediği yardımı görür. Hâmile bir kadın Rüyâda ateş yaktığını veya yükselen alevler görse, erkek çocuk doğurur. Bir beldede ışık veren bir ateşin söndüğü­nü, veya söndürüldüğünü görmek, o beldenin en büyük kimseninın vefâtına tâbir edilip, yorumlanır.

Rüyada Elinde Ateş Yandığını görmek

Rüyâda elinde alevli bir ateş gören kimsenin eline devlet başkanı veya hükümetin açtığı kapıdan para, altın veya kıymetli bir şey geçer, ateşten duman çıkmazsa bir zarara uğrar veya hükümet­ten korkar.

Rüyada Ateş Yakmak

İbni Kesir (r.a.) demiştir ki: Rüyâda ateş yakmak veya ateş yangın görmek, kendine itimat edip güvenilen kimsenin kötülük etmesine yorumlanıp tâbir edilir. Yerden ateş çıkıp gökyüzüne yükseldiğini görmek, o memleket halkının Allah’a ve Resûlüne isyan edeceklerine tâbir edilip, yorumlanır.

Rüyada Ateş Görmek Ulema Görüşüne göre

Câferi Sâdık (r.a.) demiştir ki: Rüyada Ateş görmek, yirmi altı çeşit tâbir edilir: Fitne, bozgunculuk, düşmanlık, anlaşmazlık ve dâva, küfürleş­me, amaca ulaşamama, devlet başkanı veya hükümetten gelecek öfke ve hiddet, azap, geleceği kurtaracak bir yardım, hükmün uygulanması, tedbirsizlik, ilim, hikmet, doğru yol, belâ, korku, endişe, bulaşıcı has­talıklar, haram mal, rızık, iyilik, maddi menfaat ve yardımlaşma, keder, rahatlık, gelir, yüksek mertebe, azamet, kudret, hastalık, nasihat, emni­yet ve güven.

Rüyada Ateş İmamı Nablusi: Ebû Sâid’ül-Vaaz (r.a.) demiştir ki: Evlerde yangın çı­kıp hepsinin yandığını görmek, orada savaş çıkıp halkın malını, parası­nı veya kıymetli bir eşyasının telef olacağına tâbir edilip, yorumlanır. Bir ovanın yandığını görmek, büyük bir savaşa tâbir edilip, yorumla­nır.

Rüyâda karnı yarıldığını ve içinde ateş olduğunu gören kimse, ye­timlerin malını zorla yer.  Tâ­biri de korkuda olan için emniyet, selâmet ve devlet başkanının sevgi ve yardımıyla geleceğinin parlak olmasıdır. Devlet başkanı, siyasetçi ve büro­kratların kapılarının önünde ateş yakıldığını görmek, halkın onlardan fayda temin etmelerine tâbir edilip, yorumlanır.

Rüyada Ateş Görmek Modern ve Çağdaş Yorumlar: Rüyâda dumanı olmadığı hal­de ışık saçan alevler görmek, devlet başkanı için kuvvet ve saygınlık, memur için önemli görev ve makam, esnaf, tüccar ve sanayici için ka­zanç ve kâr, bekâr için güzel eş, fakir için güzel bir iş ve zengin için ser­vet, sermâye, kıymetli bir eşya veya paraya sahip olmakla beraber îtibâr, kariyer, makam ve mevkisinin artması, yâni her hâlde hayırlı bir haber veya maddimanevi bir destek göreceğine ve huzurlu ve mutlu bir ha­yattır.

Gökten yere ateş indiğini ve kendini yakmadığını görmek, o belde halkının zayıflayıp belâya düşmesine ve kendinin bundan sa­lim kalacağına tâbir edilip, yorumlanır. Bir tüccarın mallarına ateş dü­şüp onu kısmen veya tamamen yaktığını görmek, o malın yandığı ka­darının satılıp elden çıkacağını gösterir.

Bir binâda, odun veya kereste yığınında veya ormanda yangın çıkıp ormanı yaktığını görmek, o memlekete bir belâ geleceğine tâbir edilip, yorumlanır. Işığından istifade etmek için ateş yaktığını gören kimse, ilim tahsil eder ve bundan kendi faydalan­dığı gibi halk da istifade eder. Eğer bu ateş alev almazsa o ilimden isti­fade edilmez. Ateş kendinin bir uzvunu veya elbisesinin bir yerini yak­tığını gören kimse, zarara uğrar veya çok sevdiği birinin başına bir be­lâ gelerek üzülür.

Hiç görülmemiş şekilde büyük bir ateş yakılarak kendinin o ateşe atıldığını gören kimse, korkup çekindiği şeylerden kurtulur. Ateşi bir kaba koyup kendisi için sakladığını gören kimse, ha­ram mal kazanır ve onu biriktirir. Bir fayda temin etmek için yaktığı ateşin söndüğünü gören kimse, o arzu ettiği şeyden mahrum kalır.

Bir parça ateşi yatağının üstünde veya karyolasında söndür­düğünü gören kimse, hasta ise, şifa bulur. Zahmet ve meşakkat çeki­yorsa, bir belâya düşmüşse bunlardan kurtulur. Bir tencerenin altında yanan ateşin söndüğünü ve tencerenin soğuduğunu gören kimse, has­ta ise, âfıyete erer, belâda ise, kurtulur.

RÜYADA ATEŞ KÜREĞİ GÖRMEK: Rüyâda ateş küreği hükümet hizmetinde, halkın işlerini düzenleyen memura işarettir.

İSLAMİ KAYNAKLARA GÖRE: Rüyada ateş görmek ile alakalı, ayrıntılı, kapsamlı tüm yorumları, İslami Rüya tabirleri kaynaklarına göre dini ve diyanet yorumlarıyla burada tüm detaylarıyla bulacaksınız, geniş ve büyük ölçüde rüyada ateş görmenin anlamı, manası, yorumu ve tefsiri tüm faziletleriyle anlamları ve yorumlarıyla siz sevgili ziyaretçilerimiz için sunuyoruz.

İslami ve Dini Rüya Yorumları ’da ziyaret edebilir veya Facebook sayfamızı takip edebilirsiniz.

Rüyanı Anlat yorumlansın.

 

Rüyanızı Yazın Yorumlayalım

Yorumlar

 1. Nur dedi ki:

  Rüyamda annem bacağıma semaverden çıkardığı köz bana atıyordu bunun anlamı nedir teşekkürler

 2. Anonim dedi ki:

  salonumun duvarında ateş çıktıgını görmek neye yorumlanır

 3. ruveyda dedi ki:

  Rüyamda evimizdeydik.ve bulundugumuz odanin camları ve ve kapısı tutuşmuştu annem kapidaki atesleri söndürüp bizi dışarı cikariyordu hiçbirimize birşey olmadi acaba tabir edebilirmisiniz lütfen

 4. Hülya dedi ki:

  rüyamda çay kaynatmak için ateş yaktigimi gördüm

1 2
Türkiye'nin En iyi Medyum Hocası - Medyumlar - Medyum hoca