Rüyada “Anahtar” Görmek

Anahtar
Rüyada Anahtar ve Kilit görmek ne analama gelir? Alakalı yorumlar, Rüyada Anahtarlar hazinelerle de tabir olunur. Çünkü hazineler anahtarlarla açılır.

RUYADA ANAHTAR VE KİLİT GÖRMEK: Anahtar, insanların işlerini düzenleyen, sıkıştığı konularda yardımcı olan psikolog, avukat, danışman ve emlakçı gibi bir adam ile tabir edilir. Elinde bir çok anahtar olduğu gören kimse, yüksek dereceye ulaşır ve büyük şeref sahibi olur.

Kirmâni (r.a.) demiştir ki: Anahtar ile açmak hayra, kapamak kötülüğe, kötü ve zararlı olan işlere işarettir.

Bâzı rüyâ tâbiri âlimlerine göre: Kilitlemek evlendirmeye tabir edilip, yorumlanır. Elinde cennetin anahtarları olduğunu gören kimse, zamanın devlet başkanı veya memleketi idare etmekle görevli olanlarının siyasetine uyar ve işlerinin sonu hayır olur. Anahtar Allâhü Teâlâ hazretlerinden ihtiyacını karşılamak için yapılan dilek, dua ve istiğfar ile tabir edilir.

Câbir’ül Mağribi (r.a.) demiştir ki: Rüyada Elinde bir anahtar olduğunu görmek, temiz su ile abdest almaya, ibadete tabir edilip, yorumlanır. Elinden anahtarın düştüğünü gören kimse, namaz kılmakta ihmalkâr­lık gösterir.

Câferi Sâdık radiyallâhü anh demiştir ki: Anahtar rüyası: Güç işlerin kolaylaşmasına, üzüntüden kurtulmaya, hastalıktan şifaya,muradına ermeye, dininin kuvvetine, ihtiyaçlarının karşılanmasına, duanın kabul olunmasına, ilim ve marifete tabir edilip, yorumlanır.

Muhammed Bin Şamuye demiştir ki: Elinde bir anahtar veya anahtarlar bulunduğunu gören kimse, mal, mülk, para ve altın gibi kıymetli şeylere, yüksek dereceye ve büyük hayırlara erer. Bir şeyi anahtar ile açtığını gören kimse, ihtiyacı için birinden yardım görür. Bir kadın, üzerine, eline, çantasına veya herhangi bir yerine bir anahtar bırakıldığını görse, içiyle dışı bir olmayan, göründüğü gibi davranmayan sinsi bir adam ile evlenir. Kendisine bir anahtar veya anahtarlar verildiğini gören kimse, halkın ileri gelenlerine hükmedecek büyük bir vazifeye geçer. Buna ehil ve sâlih ise, devlet hâzinesinin yöneticisi olur. Bu rüya her sûrede hayırdır. Anahtarın veya dişlerinden birinin kırıldığını görmek, hayırlı değildir. Anahtarının kaybolduğunu veya çalındığını gören kimse, iş yerini kapatır. Anahtarı kilit deliğine sokmak rüyası nikahtır. Eğer yeni ise, kadın bâkire, eğer eski ise, alacağı kadın duldur.

Ebû Sâid’ül-Vaaz (r.a.) demiştir ki: Demirden anahtarı olduğunu gören kimse, kuvvet ve kudret sahibi bir adamdır. Açmak iyidir, Nusret ve zaferdir. Elinde anahtarlar olduğunu gören kimsenin eline para, altın, sermaye veya ticaret malı geçer. Anahtarla bir şeyi açmak, Allah’tan ihtiyaçlarını karşılamak için dua etmesine işarettir. Anahtar- sız kilit görmek, Dünyevî ve dinî murada ermeye ve her hâlinin iyileşmesine tabir edilip, yorumlanır. Kilidin kolayca açıldığını görmek, işlerinin kolayca yürümesine ve hacca gitmeye, kilidi açmakta zorlanmak veya açamamak, çözümü zor ve karışık olan işlerinde güçlük çekmeye veya kısmetinin bağlı olmasına işarettir.

İmâmı Nablûsi (r.a.) şöyle buyuruyor: Rüyada anahtar görmek: Rızık, geniş gelir, yardım, ilim, evlât, elçi, eş, mal, arzunun gerçekleş­mesi, emânet, kurtuluş, nusret, define, kabul olunacak dua, hacca git­mek şeklinde tâbir edilir. Elinde bir takım anahtarlar olduğunu gören kimse, rızka ve ilme nâil ve bu konuda yardıma mazhar olur. Bir anah­tarı bulduğunu açık seçik gözleriyle gören memurun mevkisi ve ma­kamı yükselir, ordu kumandanı ise, düşmanına galip ve muzaffer olur. Elinde tahtadan bir anahtar olduğunu gören kimse, malını kimseye emânet etmez, emanet edilmiş malı varsa itimad ettiği adam emâneti iade etmez. Elinde dişsiz bir anahtar olduğunu görmek, yetime zulüm etmeye, elinde cennetin anahtarı olduğunu görmek, ilme ve dine, bir hazine bulmaya veya mirastan eline helal mal geçmeye işarettir.

Bâzı rüyâ tâbiri âlimlerine göre: Elinde birçok anahtar olduğu­nu gören kimse, büyük bir mertebeye erişir. Anahtar ile bir kapıyı ve­ya kilidi açtığını gören kimse, bir büyük kimsenin yardımı ile düşma­nına gâlip gelir. Bir anahtar aldığını gören kimse, ya hazine bulur veya arazi sâhibi ise, bol verim alır. Elinde Kabe’nin anahtarını görmek, bü­yük bir imam veya devlet başkanı veya memleketi idâre etmekle görev­li olanlara yakın olmaya, bir kadının üzerine bir anahtar konulduğunu görmek, evlenmesine, bir kilidi açmaya çalıştığı hâlde güçlük çeken emeline erememeye, bir kale veya şehrin anahtarına sâhip olduğunu görmek, ilmi ve idari tecrübesi varsa yönetici olmaya, ehil değil ise, yö­neticilere yakın olmaya tabir edilip, yorumlanır.

Rüyada Kilit Görmek

Rüyada Anahtar ve kilit görmek, emin bir adam, bâkire bir kadın, beklemek, muhabbet, kuvvet, yemin, kefil, selamet, ahde vefa, gaflet, tasa ve keder, ferah ve sevinç ile tabir edilir. Görülen rüya ile rüyayı gören kimsenin hâl, şan, makam, Mevki ve eğitimi nazarı dikkate alınarak bunlardan birine nispet edilip tabir edilir. Rüyada bir kilidi açtığını gören kimse, haklı veya haksız yere girdiği cezaevinde cezasını çekmekte bulunan kimse ise, kurtulur. Eğer üzüntülü ise, kederi dağılıp işleri yoluna girer. Diğer bir rivayete göre Rüyada kilit açtığını gören kimse, tutmayacağı söz için yemin eder.

Rüya sahibi erkek veya kadın eşinden ayrılır. Bir kapıyı kilitlediğini gören kimse, birisinden kefil olmasını ister veya kendisi bir başkasına kefil olur. Bir kapının kilidini açtığını açık seçik gözleriyle gören kimse, sıkıntısından kurtulup bolluk ve huzura erişir. Kilitlemek keder, açmak da huzurdur. Evlenmek isteyen bir kimsenin Rüyada kilit görmesi emin, tedbirli, ev idaresine bilgisi ve becerisi olan bir kadın ile evliliğe, yola gidecek bir kimsenin kilit görmesi Allâhü Tealâ’nın koru­masıyla selâmetle yolculuğa çıkacağına işarettir.

Rüyada Kilit Görmek Diyanet Yorumu

Câferi Sâdık (r.a.) buyurmuştur ki: Kilit rüyası altı türlü tabir edilir: Bir işin gerçekleşmesi, kuvvet, hac, iyilik, maddi menfaat ve yardımlaşma, mükemmel bir hanım, karşılıklı itimat. Diğer bir rivayete göre kilit yapmak sapıtmış lığa, diğer bir görüşe göre iyi hâlini mu­hafazaya tâbir edilip, yorumlanır. Kilit ve anahtarın konduğu yer ha­nım ile tabir edilir. Rüyada kilide bir şey soktuğunu gören kimse, be­kâr ise evlenir veya Allah onu harama düşmekten korur. Bir kapı üze­rine kilit vurduğunu gören kimse, eşini çok fazla olarak kıskanır.

Boynuna ağır bir kilit astığını görmek, hayırlı değildir. Bir mâdenî kilit görmek, o mâdenin tâbirde mensup olduğu cinsten bir kadına tabir edilip, yorumlanır. Ağaçtan bir kilit görmekte hayır yoktur. Rüyâda görülen kilidi, fesat ve karnı bozuk, çekemeyen birinin elinde görmek, azgınlığın artmasına, cimri bir kimsenin elinde görmek, onun azgın bir cimri olduğuna, İslâm’a bağlı birinin elinde görmek, hayır ve bere­kete tâbir edilip, yorumlanır. Dükkanlar üzerine asılı kilitler görmek, sâhiplerinin işlerinin durgunluğuna tabir edilip, yorumlanır. Bir kilidi kırdığını görmenin tabiri, kırarken kullanılan araca göre değişir. Kötü, çirkin, pis sayılacak bir şeyle kırılırsa tabir kötü, iyi bir şeyle kırmanın tabiri iyiye tabir edilip, yorumlanır.

Rüyada Kapıyı Kitlerken Anahtarın Kırılması

Rüyada Kapıyı kitlerken anahtarın kırılması, kısmet kapalılığına ve bir mühlet sıkıntıya girip sonrasında tekrardan kurtuluşa ereceğine delalet eder. Rüyada kapıyı kitlerken anahtarın kırıldığını görmek, bazende umduklarına ermeden bir başka sıkıntıya girmeye işaret eder.

RUYADA ANAHTAR DİYANET: Rüyada anahtar görmek diyanet yorumu; rızka veya yardıma yahut Yüce Allah (c.c.) tarafından olacağı şeylerin ve Kur’ân-ı Azimüşşan’ın kapısını açmaya işaret eder. Bazen, anahtar görmek; Allah Teâlâ’nın gayb hâzinesinden ümit ve arzu ettiği şeye erişmesine delalet eder. Elinde bir.dilsiz anahtar olduğunu gören kimse yetimlere zulme der. Elinde Cennet anahtarı olduğunu gören kimse, ibadet eder ve ilim sa­hibi olur. Yahut miras yoluyla helal mal elde eder.

Rüyada Anahtar görmek, İslami rüya tabirleri yorumlarına göre;  Hac ile de tabir olunur. Anahtarlar hâzinelerle de tabir olunur. Çünkü hazineler anahtarlarla açılır. Demirden yapılmış bir anahtar; kuvvetli ve şöhretli bir kimseye ve işlerinin açılmasına delâlet eder. Rüyada bir kapıyı ya­hut bir kilidi açtığını gören kimse düşmanına galip gelir. Bir kadın rüyâda kendisine anahtar bırakıldığını görse o kadın birisiyle nikahlanır. Rüyada anahtar görmek veya kaybetmek, ileride hiddet; gazap ve hırs ile yorumlanır. Bazı tâbircilere göre nasıl olursa olsun anahtar görmek evlilik, servet ve saadetle yorumlanır.

İslami ve Dini Rüya Yorumları ’da ziyaret edebilir veya Facebook sayfamızı takip edebilirsiniz.

Rüyanı Anlat yorumlansın.

 

Rüyanızı Yazın Yorumlayalım

Yorumlar

  1. Yüksel şahin dedi ki:

    Kendi işyerimin kapısını kilitlememişim sabah geliyorum kapı açık standlardaki cep telefonlarının hepsini almışlar aynı gece karımın başka bir erkek arkadaşımla yanaktan öpüştüğünü görüyorum

  2. Mehmet emin dedi ki:

    Rüyamda bir kapıyı kitleyeceklerdi depo tarzında bi odaydi içinde alet edevat tarzında eşyalar vardı, bi arkadasimla birlikte o odanın kilidini değiştirmeye calisiyorduk odayı başkasına devredecektik ama istediğimiz zaman girebilmek istediğimiz için sanırım bir anahtarının da bizde olmasını istedik yeni bi kilit takip o şekilde devretmeye calisiyorduk, pense tornavidayla kapıyı zorladik, bu şekilde bir rüya gördüm o odayı istiyordum israrla açmaya kilit değiştirmeye calisiyordum

1 2
Türkiye'nin En iyi Medyum Hocası - Medyumlar - Medyum hoca