Rüyada “Allahı zikretmek” Görmek

Allahı zikretmek
Rüyada Allah'ı zikretmek anmak ve zikrolunduğunu görmek, hayır, helâl mal, nimet, ganimet, bolluk, bereket, rahmet, sevap, rahatlık ve neşe ile tâbir olunur.
Rüyanın Tabiri :

Rüyada allah’ı zikretmek anmak ve zikir yapanlar görmek ne anlama gelir açıklaması detaylı islami rüya yorumlarıyla bu sayfamızda bulabilirsiniz. Allah’ı zikretmeye devam ettiğini Rü­yâda görmek, düşmanın şerrinden emin olmaya, hayır kapılarının açıl­masına, belâdan kurtulmaya, güç işlerinin kolayca halline yorumlanıp tâbir edilir.. Allâhü Teâlâ Hazretlerini çok zikir ettiğini gören kimse, dertlerinden kurtulur, huzura kavuşur, Dünya ve âhiret mutluluğunu elde eder. Allah’ı zikrettiğini görmek, makamının büyümesine ve kad­rinin yücelmesine, la ilahe illallah dediğini görmek, kısa zamanda bolluğa ve rahata kavuşmaya, kederden kurtularak şehâdetle hayatı ta­mamlayıp bitirmeye, Cenâbı Hakk’a hürmet ifade eden bir kelime söylediğini görmek, emeline nâil ve düşmanına muzaffer olmaya, la havle ve la kuvvete okuduğunu görmek, servet, sermâye, kıymetli bir eşya veya paraya sahip olmakla beraber nimet elde etmeye, Allah’ın koruması altında olmaya tâbir edilip, yorumlanır.

İbni Kesîr (r.a.) demiştir ki: La havle ve la kuvvete illa billahil aliyy’ül azim demek hayırlara veya define bulmaya tâbir edilip, yorumlanır. Zikir ile meşgul olmak daima iyilik, güzellik , bereket ve devamlı nimet ile tâbir olunur. Zikrin uygun olmadığı bir yerde zikrettiğini görmek, itikat ve dinin boasına, sonradan uydurulan uy­durma şeylere ve günaha girmeye, bir grup ile beraber zikirde bulun­mak halkın sıkıntılarından kurtulmasını istemeye, zikre dâvet olundu­ğu hâlde gitmemek dinden çıkmaya, cenâbet ve hayız halinde iken zi­kir ile meşgul olduğunu görmek, haram bir işi kendine görev bilip ve­bale girmeye, susuz, bitkisin, kıraç büyük ova ve çöllerde tekbir ve teh- lili bağırarak söylediğini veya söylendiğini görmek, müminlerin düş­mana galebe etmesine, mağarada İlâhi söyleyip teşbih çekmek veya ay­nı işi yapanı görmek, o memlekette bereket ve hayrın çok fazla olaca­ğına, kendisini bir zikir meclisini idare eder görmek, müslümanlara hayrının dokunacağına tâbir edilip, yorumlanır.

İmâmı Nablûsi (r.a.) demiştir ki: Rüyâda Allah’ı zikrettiğini görmek, herhalde iki Dünya huzurlu ve mutlu bir hayat yaşamasına, affa ve rahmet-i Rahmân’a istek ve arzusuna kavuşmuş olur, kadrinin yücelmesine, izzet ve şerefe, şeytanın şerrinden ve kabir azabından ve cehennem ateşinden kurtulmaya yorumlanır. Rüyâda ismi Celâl yâni Allah ismi şerifiyle zikrettiğini veya zikredildiğini gören kimse, din ve itikâdında sağlâm ve Allah’ın birliğini tasdik eden, Dünya ve Ahi- rette aziz ve muhterem, Rıdvan Cenneti ile müjdelenmiş ve nimetle­re gark olur. Hasta ise, şifâya, fukara ise, zenginliğe, zengin ise, kadri­nin ve şerefinin yükselmesine, bekâr ise, sâlih ve eşine, evine bağlı ha­nıma borçlu ise, ödeme gücünü elde etmeye, haklı veya haksız yere girdiği cezaevinde cezasını çekmekte bulunan kimse ise, hapisten çık­maya, düşünceli ve sıkıntılı ise, bolluk ve huzura, her türlü huzurlu ve mudu bir hayat yaşamaya kavuşur, bütün isteyip de ulaşamadığı arzu­larını elde eder. Rüyâda Rahmân ismi celiliyle zikrettiğini veya zik­reden bir topluluğun yanında işittiğini görmek, Allah’ın rahmeti vası­tasıyla Âhirette günahlarının affına, Düııya’da her türlü hayır ve hase­nata, fukara ve miskinlere, mazlumlara acıyıp duygulanarak büyük se­vap ve ödül E mazhar olur. Rahim ismi şerifiyle zikrettiğini veya zikredildiğini görmek, dâhi böyle tâbir olunur. Hu ismi celili ile zik­rettiğini veya olunduğunu uykusunda gören kimse, Âhirette enbiyâ, takva sâhipleri ve sâlihler ile birlikte toplamı*. Dünya’da halk arasında din ve itikâdının güzelliği, şeref ve kadrinin yüceliği ve mertebede meşhur bir isimle anılanlardan olur. Hay ismi şerifiyle zikrettiğini veya edildiğini görmek, halk içinde güzel bir sıfatla anılarak unutulmamaya, sürekli anılmaya, uzun ömre, huzurlu ve mutlu bir hayat ve müreffeh bir kalbe, ölmüş zannettiği ve ümidini kestiği işlerinin yeni­den düzelmesine, hastaya şifâya, işsize iş, fakire helâl ve bol rızık, tüc­car ve esnafa ticaretinde genişlik bolluğa, korkana güven, yolcuya selâ­met, gurbette bulunana hayır ve selâmetle vatanına geri dönmeye tâbir edilip, yorumlanır. Ya Kayyum yüce ismiyle zikrettiğini veya edildiği­ni görmek, de böyle tâbir olunur. Mâlikül mülk Zülcelâli vel’ik- ram diyerek zikrettiğini veya edildiğini gören kimse, müstahak oldu­ğu en güzel işe, büyük makama kavuşur, bütün isteyip de ulaşamadığı arzularını elde eder. İşsiz ise, bir göreve, fakir ise, varlığa, zengin ise, halkın hürmetine, muhtaç ise, bolluk ve refaha istek ve arzusuna ka­vuşmuş olur. Bu zikri şerifi Rüyâda gören-duyan kimse, lâyık olduğu derecede mülke, hakimiyet ve nüfuza, huzurlu ve mutlu bir hayat ve refaha mazhar olmaya, Âhirette de Allah’ın rızasını kazanmakla tâbir olunur. Esmai hüsnadan herhangi bir isim ile zikretmek veya edil­diğini görmek, o ismin mânâsının delâleti ile tâbir edilir. Böyle bir rü- yâyı gören kimse, ve zikreden için hayırdır. Kahhar ismi şerifi ile zikrettiğini veya zikir olunduğunu görmek, düşmanının kahrolması­na, Allah’ın yardımıyla düşmana gâlip gelmeye, şeytan ve insanların tuzağından korunup tehlikeden uzak olmaya yorumlanır.

Ibni Kesir ve Nâfi demişlerdir ki: Herhangi bir sıfat ile Allâhü Teâlâ Hazretlerini zikretmek ve zikrolunduğunu görmek, hayır, helâl mal, nimet, ganimet, bolluk, bereket, rahmet, sevap, rahatlık ve neşe ile tâbir olunur. Bir kâfir veya fasığın isimlerden bir zikir ile meşgul ol­duğunu görmek, o kâfirin müslüman olacağına, fasığın takvâya yönel­mesine tâbir edilip, yorumlanır. «La havle» okuduğunu veya okun­duğunu görmek, belâ ve felâketten emin olmaya, üzüntü ve kederin dağılmasına, ihtiyaç ve fakirliğin bolluk ve zenginlikle değişmesine, mazlumun zâlimden kurtulmasına ve rüyâ sahibinin her türlü hayra, iyilik, maddi menfaat ve yardım etmek için maddi imkânlara kavuşma­sına dalâlet eder. “Hasbiyallâhü ve ni’mel vekil” diye zikrettiğini veya zikredildiğini gören kimse, düşmanların şerrinden, zâlimlerin ünden, darlık ve kederden kurtulup çeşit çeşit hayır ve hasenata, Ce- nâbı Allah’ın ihsan ve iyiliklerine kavuşur, Dünya ve âhiret mutlulu­ğunu elde eder.

İbni Fuzâle (r.a.) demiştir ki: Rüyâda Allâhü Teâlâ ve Tekaddes Hazretlerinin zikriyle meşgul olduğunu veya Cenâbı Hakkın zikredil­diğini görmek, hayırlı, huzurlu ve mutlu bir hayat ile tâbir edilir. Rü­yâda zikir ile meşgul bir cemaat görmek, o mahalle ve mekân halkının din ve itikadının sağlamlığına, bolluk ve berekete, herkesin hedefinin üstünde yiyecek-içecek ve bereketli rızıklara ermesine tâbir edilip, yo­rumlanır. Bir zikir meclisinde hazır cemaat ile beraber zikirde bulun­mak ümmetten evliya ve takvâ ehli bir cemaatle sohbet ve yakınlığa, İs­lâm’ı güzel yaşayan bir topluluk ile beraber dinine hizmete, o mahalle halkının mazhar olacakları nimet ve ganimetlerden kendinin de hisse­dar olmasına, toplumun zenginliğinden faydalanmaya tâbir edilip, yo­rumlanır. Bir zikir meclisine iştirak etmeyip seyirci kaldığını görmek, rüyâ sâhibi için hayırlı değildir. Çünkü dışında kaldığı toplumun ku­racağı yakınlıktan ve mazhar olacakları nîmet ve rahmetten kendisinin mahrum kalacağına tâbir edilip, yorumlanır. Zikrullah ile meşgul olanların yanlarından hemen ayrılıp uzaklaştığını görmek, İslâm’ı gü­zelce yaşamaktan yüz çevirmeye, nimet ve korunmaktan kendi kendi­sini mahrum edeceğine, itikâdınm zayıf düşeceğine, huzurlu ve mut­lu bir hayat ve bolluktan kendi kusuriyle mahrumiyetine yorumlanıp tâbir edilir.. Çocuklardan oluşan bir zikir meclisi görmek, o mahalle halkı arasında sâlih ve âlim ve halka yardımcı bir nesil yetişeceğine, memleketi yükseltip yücelteceğine, geleceğinin güvende olacağına tâ­bir edilip, yorumlanır. Özetleyecek olursak zikretmek, zikredilen yer­de bulunmak rüyâ sâhibi için iki Dünya selâmetidir. Zikir mecalisine gitmemek ve zikredenlerden yüz çevirmek de bunun aksine İlâhî ni­metlerden mahrumiyete yorumlanıp tâbir edilir.

İslami ve Dini Rüya Yorumları ’da ziyaret edebilir veya Facebook sayfamızı takip edebilirsiniz.

Rüyanı Anlat yorumlansın.

 

Rüyanızı Yazın Yorumlayalım

Yorumlar

 1. Tugba dedi ki:

  Rüyamda bır tanıdıgıma telefonda allahın ya muheymın ısmının ınsanlar uzerındekı tecellısını anlatıyorum ve anlatdıgım kısıde cok sevınıyo

 2. hjk dedi ki:

  rüyamda annem ile birlikte ALLAH ımızızn evine gitmiştik hatta yanımızda başka bir adam da vardı üstümüze siyah bişey giydirdi hatta odada ALLAH ın isimleri vardı bu ne anlam gelir

 3. fatma dedi ki:

  Ben ruyanda birisi elini basima koydu ve bana esmaul husna yi okudun kalkta fatihani verdedi.

 4. TÜRKAN dedi ki:

  rüyamda büyük bahçenin içindeyim etrafımda ağaçlar var ama sadece ağaçların gövdelerini görüyorum sarı taksiye bindim biraz ben sürdüm sonra arka koltuğa oturdum daha sonra YA RAHMAN YA RAHİM demeye başladım

1 2
Türkiye'nin En iyi Medyum Hocası - Medyumlar - Medyum hoca